Statut PTPO

Załącznik nr 2 do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 29.09.2018 r.

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

(TEKST JEDNOLITY STATUTU)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ l. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, w skrócie PTPO, zwane dalej Towarzystwem.

§ 2. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz postanowień niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 3. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Gdańsk.

§ 4. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnych zadaniach i celach.

§ 5. 1. Towarzystwo może powoływać Oddziały, Sekcje i Komisje Naukowe.
2. Towarzystwo powołuje Krajową Szkołę Psychoonkologii do realizacji celu, o którym mowa w § 8.
3. Szczegółowe zasady działania Krajowej Szkoły Psychoonkologii określa Regulamin ustalony przez Zarząd Główny.

§ 6. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7. Towarzystwo może używać pieczęci i odznaki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8. Celem Towarzystwa jest: rozwój psychoonkologii poprzez:
1. działanie w kierunku wszechstronnego zaspokajania potrzeb pacjentów – fizycznych, psychicznych, duchowych i społecznych,
2. wielodyscyplinarne badania naukowe,
3. działalność oświatowo-szkoleniową.

§ 9. Dla osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo:
1. propaguje zdobycze nauk związanych z onkologią, psychologią, psychiatrią, socjologią i naukami pokrewnymi; udziela pomocy w podnoszeniu kwalifikacji i dokształcaniu w zakresie psychoonkologii,
2. zachęca członków do pracy naukowej i społecznej,
3. organizuje lub współdziała w organizacji krajowych lub międzynarodowych zjazdów, narad, posiedzeń, kursów, wystaw, pokazów i wydawnictw.
4. wydaje opinie w sprawach dotyczących psychoonkologii, ogłasza konkursy i przyznaje nagrody za opracowanie wybranych zagadnień fachowych, współdziała z organami służby zdrowia w rozwijaniu i doskonaleniu opieki psychoonkologicznej.
5. współpracuje ze szkolnictwem i instytucjami doskonalenia zawodowego przy opracowaniu programów i metod nauczani psychoonkologii, popularyzuje zagadnienia psychoonkologiczne.
6. współpracuje z innymi krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi i społecznymi oraz podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do urzeczywistniania celów Towarzystwa.

§ 9a 1. Towarzystwo prowadzi nieodpłatną  działalność pożytku publicznego i działalność gospodarczą w zakresie realizacji celu określonego w § 8, w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego Towarzystwa obejmuje następujące kategorie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
a)    Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna
b)    Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
c)    Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
d)    Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
e)    Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
f)    Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki
g)    Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych
h)    Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
i)    Działalność organizacji profesjonalnych
j)    Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
k)    Działalność wydawnicza
l)    Działalność poligraficzna
m)    Reprodukcja zapisanych nośników informacji
n)    Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
o)    Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
p)    Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową
q)    Działalność bibliotek innych niż publiczne
r)    Badanie rynku i opinii publicznej
s)    Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
t)    Reklama
u)    Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
v)    Działalność związana z organizacją targów i wystaw
w)    Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
x)    Przetwarzanie danych
y)    Działalność związana z bazami danych
3.  Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Towarzystwo  prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
4. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach,  obejmujących  następujące kategorie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
a) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
a) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
b) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
c) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
d) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
e) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
f) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
g) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
h) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
i) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
j) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
k) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
l) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
m) 91.01.A Działalność bibliotek
n) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
o) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
p) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
q) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
r) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
s) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
t) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10 Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Wspierających,
3. Honorowych.

§ 11 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każdy chętny, zajmujący się profesjonalnie lub społecznie psychoonkologią lub dziedzinami pokrewnymi, zobowiązujący się do przestrzegania statutu i zasad etyki.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji oraz oświadczeń dwóch członków wprowadzających.

§ 12 Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa wymienionych w § 17 pkt 2-4,
2. uczestnictwa w zebraniach, zgromadzeniach, zjazdach, naradach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo.
3. działania w sekcjach i komisjach oraz korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa.

§ 13 Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1. czynnego udziału w realizacji celów statutowych.
2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna wyrażająca w pisemnej deklaracji gotowość finansowego wspierania działalności Towarzystwa.
2. Członka wspierającego, będącego osobą prawną, reprezentuje wobec Towarzystwa upoważniony przedstawiciel.
3. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 15 1. Członkiem honorowym zostaje obywatel polski lub obcy, któremu Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu nada tę godność w uznaniu wyjątkowych zasług poniesionych w dziedzinie psychoonkologii.
2. Członkowie honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 16 Członkowstwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi.
2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny z powodu niepłacenia składek lub nie brania udziału w pracach Towarzystwa.
3. skreślenie członka wspierającego następuje w chwili utraty przez niego osobowości prawnej lub niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań.
4. usunięcie z Towarzystwa ostatecznym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
5. z chwilą śmierci członka.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 17 Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd Główny
3. Główna Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński

§ 18 Kadencja władz Towarzystwa wymienionych w § 17 pkt 2-4 trwa 3 lata od dnia wyboru przez Walne Zgromadzenie.

§ 19 Wybór władz Towarzystwa wymienionych w § 17 pkt 2-4 następuje bezwzględną większością głosów.

§ 20 W przypadku ustąpienia członków władz w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków. Ilość osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§ 21 Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś – bez względu na liczbę obecnych w głosowaniu jawnym. Jednak na wniosek chociażby jednego z głosujących – w głosowaniu tajnym.

Walne Zgromadzenie

§ 22 Walne Zgromadzenie wszystkich członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4. wybór i odwoływanie członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5. zatwierdzenie regulaminu Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub występowaniu z towarzystw krajowych i zagranicznych,
7. nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
8. podejmowanie uchwał o wysokości składek członkowskich,
9. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków z szeregów Towarzystwa,
10. podejmowanie uchwal o zmianach w statucie oraz decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 24 W Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym mogą brać udział: członkowie ustępujących władz i zaproszeni goście.

§ 25 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny raz na 3 lata.

§ 26 Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia Zarząd Główny członkom co najmniej 30 dni przed ustaloną datą.

§ 27 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz na pisemny wniosek 1/3 liczby członków lub co najmniej 3 zarządów Oddziałów Towarzystwa. Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 tygodni od chwili złożenia wniosku i ma obradować nad sprawami dla których Walne Zgromadzenie zostało zwołane.

Zarząd Główny

§ 28 Zarząd Główny jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresach między Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Towarzystwa i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 29 Do zakresu działania Zarządu należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i składanie mu sprawozdań ze swojej działalności,
2. uchwalanie regulaminów pracy Towarzystwa oraz jego Oddziałów, Sekcji i Komisji Naukowych,
3. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4. uchwalanie rocznych planów działalności Towarzystwa oraz preliminarza budżetowego,
5. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, Sekcji i Komisji Naukowych oraz nadzorowanie ich działalności,
6. dysponowanie, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia majątkiem Towarzystwa oraz prowadzenie w jego imieniu działalności gospodarczej i finansowej.
7. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Towarzystwa.

§ 30 W skład Zarządu Głównego wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, 3 członków Zarządu, przewodniczący Zarządów Oddziałów, Sekcji i Komisji Naukowych. Funkcji członków Zarządu Głównego nie mogą pełnić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 31 Prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybierają członkowie Zarządu Głównego na pierwszym posiedzeniu po wyborach, w trybie właściwym dla Zarządu.

§ 32 Do ważności uchwał Zarządu Głównego wymagana jest obecność prezesa lub wiceprezesa.

§ 33 Zwyczajne posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w terminach ustalonych przez Zarząd, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu Głównego.

§ 34 Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 35 Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru Towarzystwa, niezależnym od Zarządu Głównego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.

§ 36 Do zakresu zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z obowiązującym prawem i statutem,
2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego, a także innych wniosków dotyczących przeprowadzonych kontroli.
4. zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Towarzystwa.

§ 37 Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1. być członkami Zarządu Głównego, ani pełnić funkcji w innych organach Towarzystwa,
2. pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu Głównego,
3. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Głównej Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 38 Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 39 Szczegółowe zasady działalności Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Sąd Koleżeński

§ 40 (uchylony)

§ 41 (uchylony)

§ 42 (uchylony)

§ 43 (uchylony).

§ 44 (uchylony)

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY TOWARZYSTWA

§ 45. 1. Oddziały powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego w miejscowości, w której pracuje co najmniej 10 członków zwyczajnych Towarzystwa.
2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.
3. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.
4. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.
5. Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 7 członków zwyczajnych Towarzystwa działających na danym terenie.
6. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Główny.
7. Oddział terenowy prowadzi działalność w zakresie odpowiadającym przedmiotowi działalności Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału.

§46. 1. Zarząd Oddziału zbiera składki członkowskie i przesyła je do Zarządu Głównego zachowując 10% funduszu ze składek członkowskich na potrzeby administracyjne Oddziału.
2. Władze oddziału to:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna.
3. Uchwały wszystkich władz Oddziału Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Towarzystwa trwa 3 lata.
5. W razie, gdy skład władz Oddziału Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§47. 1. Najwyższą władzą Oddziału Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia
4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
c. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
d. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Towarzystwa,
e. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
f. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Towarzystwa.

§48. 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
3. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału,
b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zgromadzenia Towarzystwa,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału,
d. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
e. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału,
f. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu.

§49. 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
a. kontrola całokształtu działalności Oddziału,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału i Zarządu Oddziału,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału
g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Towarzystwa.

§50.  1. Zarząd Oddziału składa Zarządowi Głównemu Towarzystwa coroczne sprawozdania z działalności Oddziału.
2. Zarząd Główny ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Towarzystwa, lub takich, które zdaniem Zarządu Głównego mogą zaszkodzić wizerunkowi Towarzystwa.
3. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Głównego, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału.

ROZDZIAŁ VI

SEKCJE I KOMISJE NAUKOWE TOWARZYSTWA

§ 51 1. Zarząd Główny może organizować Sekcje lub Komisje Naukowe skupiające członków jednej lub wielu specjalności.
2. Zarząd Główny powołuje przewodniczącego Sekcji lub Komisji Naukowej, który kieruje Sekcją lub Komisją Naukową przy pomocy zespołu osób powołanych przez siebie.
3. Sekcje i Komisje Naukowe Towarzystwa działają w oparciu o regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 52 Działalność Sekcji i Komisji Naukowych Towarzystwa może być wspierana finansowo przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 53 Sekcje i Komisje Naukowe Towarzystwa organizują i prowadzą działalność naukową i dydaktyczną w zakresie problematyki psychoonkologicznej określonej przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 54 1. Przewodniczący Sekcji lub Komisji Naukowej zobowiązany jest do składania, sprawozdania z działalności do Zarządu Głównego Towarzystwa w terminie do 15 stycznia każdego roku.
2. Działalność Sekcji lub Komisji Naukowej może być zamknięta decyzją Zarządu Głównego na wniosek jego członków lub na wniosek przewodniczącego Sekcji lub Komisji Naukowej.

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§ 55 Majątek Towarzystwa stanowią środki pieniężne i inne składniki majątkowe.

§ 56 Majątek towarzystwa pochodzi z:

1. składek członkowskich
2. darowizn
3. spadków
4. zapisów
5. dochodów z majątku Towarzystwa
6. ofiarności publicznej
7. dochodów z działalności gospodarczej, które służą wyłącznie realizacji celów statutowych Towarzystwa i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
8. innych źródeł

§ 57 Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego oraz przejęcie darowizny, spadku lub zapisu wymaga zgody Zarządu Głównego.

§ 58  Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz udzielanie pełnomocnictw wymagane są podpisy: prezesa, sekretarza, względnie prezesa i skarbnika lub innych członków Zarządu Głównego z upoważnienia w/w osób.

§ 59 Uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 59a Majątek Towarzystwa służy wyłącznie do realizacji celów statutowych, a cały jego dochód powinien zostać przeznaczony na działalność pożytku publicznego.

§ 59b Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA

§ 60 Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś – bez względu na liczbę obecnych. Walne Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną zwykłą większością głosów.

§ 61 Majątek pozostały po likwidacji Towarzystwa przeznacza się na cele, którym Towarzystwo służyło. Uchwały w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

§ 62 Czas trwania Towarzystwa jest nieoznaczony.

Gdańsk, 29.09.2018 r.