Zasady Certyfikacji

Uchwała Zarządu PTPO z dnia 14 kwietnia 202r. w sprawie ustalenia warunków uzyskania Certyfikatu Psychoonkologi Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa

§ 1
Z dniem 17.04.2023r. ustala się warunki uzyskania Certyfikatu Psychoonkologa
i Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa.

§ 2
Traci ważność uchwała Zarządu PTPO z dnia 15 marca 2017 roku z mocą
obowiązywania od 30.03.2017 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących Certyfikatu
z Psychoonkologii i Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa.

§ 3
Opłatę za procedurę certyfikacyjną należy wnosić na konto Polskiego
Towarzystwa Psychoonkologicznego PKO BP 26 1020 4900 0000 8802 3510 4320

§ 4
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uzyskania certyfikatu należy
przesłać na adres:

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed

ul. Dębinki 2, 80211 Gdańsk

§ 5
Warunki uzyskania

Certyfikatu Psychoonkologa i Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa

Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

1. Osoby chcące uzyskać certyfikat muszą spełniać następujące wymagania:

a) posiadać wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy mgr lub lekarza);

b) przynależeć do Polskiego Towarzystwa Pychoonkologiczego;

c) zawody uprawniające do ubiegania się o certyfikat PTPO: psycholog, lekarz,pielęgniarka;

2. Warunki uzyskania Certyfikatu Psychoonkologa

a) udokumentowane 5 lat ciągłości pracy z pacjentem onkologicznym i/lub jego rodziną:

b) spełnienie warunków niezbędnych i zebranie 500 pkt. dodatkowych;
c) napisanie studium przypadku pracy z pacjentem onkologicznym i/lub jego rodziną;
2.1. Warunki niezbędne:

a) ukończenie przez osobę ubiegająca się o certyfikat studiów podyplomowych w zakresie psychoonkologii rekomendowanych przez PTPO. Spis studiów rekomendowanych na stronie PTPO (
www.ptpo.org.pl);
b) uczestniczenie w minimum 40 godzinach superwizji u superwizora psychoonkologii PTPO  spis superwizorów psychoonkologów dostępny na stronie internetowej PTPO
(www.ptpo.org.pl). W przypadku kiedy superwizor uzna za zasadne zwiększenie ilości
godzin superwizji to liczba godzin wzrasta według wskazań superwizora;

c) uczestnictwo w 100 godzinach szkoleń uznanych przez Komisję Certyfikacyjną bądź pod patronatem PTPO  konferencji, warsztatów, kursów, cyklów wykładów  dotyczących uzupełnienia i /lub poszerzenia brakującej wiedzy psychoonkologicznej;

d) udział w 3 krajowych konferencjach poświęconych tematyce onkologicznejorganizowanych przez Towarzystwa Naukowe a także inne towarzystwa;

e) odbycie 100 godzin stażu psychoonkologicznego w innych miejscach niż miejsce pracy.
Miejsca stażu: hospicja, oddziały i poradnie onkologiczne, chemioterapii, hematologiczne, transplantacyjne, poradnie Akademii Walki z Rakiem, kluby i stowarzyszenia zrzeszające pacjentów (ich rodziny lub opiekunów) z doświadczeniem onkologicznym;
f) 40 godzin osobistego doświadczenia (terapia własna) zapewniającego możliwość
rozpoznawania i radzenia sobie z własnymi ograniczeniami (u psychologa i/lub
psychoterapeuty).

2.2 Punkty dodatkowe

Z poniższych propozycji osoba ubiegająca się o certyfikat wybiera aktywności, które pozwolą zgromadzić jej 500 pkt

a) czynny udział w zagranicznych i międzynarodowych konferencjach (referat, doniesienie, plakat, prowadzenie warsztatów o tematyce psychoonkologicznej /onkologicznej)  50pkt.
za każdą aktywność;

b) bierny udział w zagranicznych i międzynarodowych konferencjach o tematyce
psychoonkologicznej, onkologicznej  25 pkt. za każdy udział;

c) czynny udział w ogólnopolskich konferencjach (referat, doniesienie, plakat, prowadzenie warsztatów o tematyce psychoonkologicznej/onkologicznej)  30 pkt. za każdą aktywność;

d) bierny udział w ogólnopolskich konferencjach o tematyce psychoonkologicznej,
onkologicznej  10 pkt. za każdy udział;

e) wydanie książki naukowej z zakresu psychoonkologii (własnego autorstwa lub jako
redaktor) 120 pkt.;

f) wydanie książki popularnonaukowej z zakresu psychoonkologii (własnego autorstwa
lub jako redaktor) 80 pkt.;

g) propagowanie wiedzy poprzez artykuł naukowy lub rozdział w naukowej pracy zbiorowej w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym o tematyce
psychoonkologicznej/onkologicznej  100 pkt.;

h) propagowanie wiedzy o tematyce psychoonkologicznej/onkologicznej poprzez artykuł
naukowy lub popularnonaukowy lub rozdział w naukowej pracy zbiorowej w wydawnictwie krajowym  70 pkt.;
i) propagowanie wiedzy o tematyce psychoonkologicznej/onkologicznej poprzezartykuły,
felietony, portale, udział w programie radiowym i telewizyjnym i inne 15 pkt. (max. 45
pkt.);

j) propagowanie wiedzy poprzez wykłady, warsztaty, treningi o tematyce
psychoonkologicznej, onkologicznej  5 pkt. za 1 godzinę dydaktyczną (max. 50 pkt.);

k) udokumentowane przeprowadzenie 20 godzin edukacji w zakresie psychoonkologii (szkoła, towarzystwa, stowarzyszenia…) 1 pkt za każdą godzinę (max. 20 pkt.);

l) odbycie dodatkowych superwizji (maks. 20h) u innych superwizorów  5 pkt. za każdą
godzinę (max. 100 pkt.);

m) uzyskanie stopnia naukowego doktora w tematyce związanej z psychoonkologią 250 pkt.;

n) uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w tematyce związanej z
psychoonkologią  250 pkt.;

o) ukończenie studiów podyplomowych (w szczególności: somatopsychologia, psychologia zdrowia, psychosomatyka, psychotraumatologia, psychologia kliniczna, psychologia w medycynie, geriatria z medycyną paliatywną, itp.) mających zastosowanie w pracy psychoonkologicznej  150 pkt za każde studia (max. 300 pkt).

2.3. Procedura ubiegania się i uzyskania Certyfikatu Psychoonkologa

Po zrealizowaniu warunków niezbędnych i zgromadzeniu 500 dodatkowych punktów
kandydat do uzyskania certyfikatu składa wraz z rekomendacją udzieloną przez superwizora wniosek o dopuszczenie do procesu certyfikacji. Do wniosku należy dołączyć pełną dokumentację potwierdzającą spełnianie wszystkich niezbędnych warunków, uzyskane punkty i studium przypadku w formie pisemnej (patrz pkt.2).

2.3.1 Osoba ubiegająca się o uzyskanie certyfikatu PTPO obligatoryjnie przedstawia:

a) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych z uzyskanym tytułem zawodowym mgr lub lekarza;

b) kserokopię dyplomu/zaświadczenia ukończenia studiów podyplomowych w zakresie
psychoonkologii;

c) kserokopie dyplomów i zaświadczeń uczestnictwa w szkoleniach;

d) kserokopie programów lub certyfikaty z uczestnictwa czynnego lub biernego w konferencjach naukowych;

e) udokumentowany przebieg pracy zawodowej;

f) rekomendację superwizora, który stwierdza, że kandydat posiada: odpowiednią
wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe oraz że rozpoznaje własne ograniczenia i radzi sobie z nimi.

g) kserokopię dokumentu potwierdzającego przynależność do PTPO;

h) kserokopię dokumentu potwierdzającego opłacanie składek;

i) kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty certyfikacyjnej;

Po podjęciu pozytywnej decyzji przez Komisję Certyfikacyjną osoba ubiegająca się
o nadanie certyfikatu otrzymuje Certyfikat Psychoonkologa na pięć (5) lat.

2.4. Przedłużenie ważności certyfikatu
Na wniosek osoby zainteresowanej, przedłużenia ważności certyfikatu na kolejne 5 lat
dokonuje Komisja Certyfikacyjna powołana przez Zarząd Główny PTPO. Osoba ubiegająca się o przedłużenie ważności Certyfikatu musi spełnić następujące warunki:

a) udokumentować ciągłość pracy z pacjentem onkologicznym i/lub jego rodziną (nie
dotyczy urlopu macierzyńskiego, wychowawczego i innych wydarzeń losowych);

b) zgromadz w przeciągu ostatnich 5 lat nie mniej niż 200 punktów za działalność

określoną w punktach dodatkowych (patrz punkt 2.2.);

c) wnieść opłatę za procedu przedłużenia ważności certyfikatu  wysokość opłaty reguluje Uchwała Zarządu PTPO

Brak wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu psychoonkologa powoduje jego
wygaśnięcie wraz z upływem okresu na jaki został wydany.

2.5. Warunki dotyczące wstrzymania nadawania, przedłużenia lub odmowy nadania
certyfikatu.

Zarząd Główny i/lub Komisja Certyfikacyjna może w uzasadnionych przypadkach
wstrzymać postępowanie dotyczące nadawania lub przedłużenia certyfikatu albo odmówić nadania lub przedłużenia certyfikatu.

2.6. Opłaty

Osoba ubiegającej się o nadanie certyfikatu zobowiązana jest w ramach postępowania
kwalifikacyjnego i postępowania dotyczącego przedłużania ważności certyfikatu, do wniesienia opłaty certyfikacyjnej. Wysokość opłat za wydanie certyfikatu każdorazowo ustala Zarząd Główny PTPO i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej PTPO. Opłaty certyfikacyjne wnosi się na rachunek bankowy PTPO.

2.6.1. Uchwałą Zarządu PTPO z dnia 25 listopada 2022r opłata za wydanie certyfikatu
wynosi:

a) 1500 zł za wydanie Certyfikatu Psychoonkologa

b) 1500 zł za wydanie Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa

c) 750 zł za przedłużenie Certyfikatu Psychoonkologa

d) 750 zł za przedłużenie Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa

2.7. Postanowienia końcowe
p) do zadań superwizora należy wskazanie zakresu wiedzy teoretycznej, którą superwizant powinien uzupełnić;

q) osobom, którym zostanie odmówione przyznanie lub przedłużenie certyfikatu

psychoonkologa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie powinno
być złożone u Prezesa PTPO w terminie do 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie
zostaje przedstawione na najbliższym walnym zgromadzeniu członków. Decyzja Walnego Zgromadzenia PTPO jest ostateczna.

r) wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Zarząd

PTPO.

3. Warunki uzyskania Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa
a) legitymowanie się Certyfikatem Psychoonkologa od minimum 5 lat;

b) prowadzenie w okresie min. 2 lat superwizji innych psychoonkologów (min. 2 osób)łącznie przez co najmniej 100 h. pod kierunkiem certyfikowanego superwizora PTPO z którym kandydat do certyfikatu superwizora omawiał lub wspólnie prowadził spotkania superwizyjne;

c) opublikowanie co najmniej 3 publikacji lub zaprezentowanie 3 wystąpień o tematyce
psychoonkologicznej/onkologicznej na konferencjach naukowych po uzyskaniu Certyfikatu Psychoonkologa;

3.1. Dokumenty niezbędne do uzyskania Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa

1. Podanie do Zarządu PTPO o uzyskanie certyfikatu superwizora psychoonkologa;

2. Opis przebiegu pracy zawodowej;

3. Kserokopię Certyfikatu Psychoonkologa;

4.Przedłożenie rekomendacji swojej pracy superwizyjnej napisanej przez jednego superwizora 
PTPO (spis Superwizorów Psychoonkologów PTPO dostępny na stronie internetowej PTPO; www.ptpo.org.pl);
5. Kserokopie programów z uczestnictwa w konferencjach naukowych;

6. Kserokopie dyplomów i zaświadczeń uczestnictwa w szkoleniach;

7. Opis działalności edukacyjnej promującej psychoonkologię warsztaty, szkolenia, udział w konferencjach, artykuły w prasie branżowej, w portalach internetowych, działalność w mediach;

8. Przedłożenie aktualnego zaświadczenia o przynależności do PTPO wraz z potwierdzeniem 
regularnego opłacenia składek;
9. Kserokopie dokumentów poświadczających wniesienie opłaty za procedury certyfikacyjne.

Po sprawdzeniu prawidłowości dostarczonej dokumentacji Komisja Certyfikacyjna
przeprowadza postępowania certyfikujące. Po podjęciu pozytywnej decyzji przezKomisję
Certyfikacyjną osoba ubiegająca się o nadanie certyfikatu otrzymuje Certyfikat Superwizora
Psychoonkologa na pięć (5) lat.

3.2. Warunki niezbędne do przedłużenia ważności Certyfikatu Superwizora
Psychoonkologa

1. informacje o aktualnie prowadzonej praktyce superwizyjnej (miejscu, ilości godzin, rodzaju superwizji, liczbie superwizowanych osób wraz z charakterystyką ich pracy)

2. informacje o udziale w konferencjach, sympozjach, kursach, warsztatach (po uzyskaniu certyfikatu superwizora psychoonkologa)

3. wniosek do zarządu PTPO o przedłużenie ważności certyfikatu superwizorapsychoonkologa

4. wniesienie opłaty za procedurę przedłużenia ważności certyfikatu superwizora psychoonkologa  wysokość opłaty reguluje Uchwała Zarządu PTPO

Brak wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu superwizora psychoonkologa
powoduje jego wygaśnięcie wraz z upływem okresu na jaki został wydany.

Zarząd Główny PTPO