UCHWAŁA NR 1/2017

Uchwała nr 1/2017
Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
Z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad dotyczących Certyfikatu z Psychoonkologii i Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz warunków odnowienia ważności certyfikatów wydanych przed dniem 31 marca 2017 roku


W związku z upływem terminu ważności dotychczas wydanych certyfikatów: Certyfikatu z Psychoonkologii i Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii Zarząd ustalił następujące zasady:

§ 1

Osoby, które do dnia 31 marca 2017 roku otrzymały Certyfikat z Psychoonkologii i Certyfikat Superwizora Psychoonkologii mogą skorzystać z możliwości odnowienia ważności wyżej wymienionych certyfikatów na okres 5 lat od dnia upływu okresu, na który wyżej wymienione certyfikaty zostały wydane.

§ 2

W celu przedłużenia ważności Certyfikatu z Psychoonkologii lub odnowienia ważności Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii osoby, które je otrzymały powinny nie wcześniej niż na 6 miesięcy, lecz nie później niż na 3 miesiące przed końcem okresu, na który poszczególne certyfikaty zostały wydane złożyć wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3

Termin do złożenia wniosku, o którym mowa w § 2, dla posiadaczy certyfikatów, których okres ważności upływa od dnia 1 kwietnia do dnia  30 września 2017 roku nie może upłynąć przed dniem 31 października 2017 roku. 

§ 4

Do wniosku określonego w poprzednich paragrafach należy dołączyć załączniki potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących przedłużenia ważności certyfikatów zawarte w dokumencie pt. „Warunki uzyskania certyfikatu z psychoonkologii w trybie zwyczajnym” (przedłużenie ważności Certyfikatu z Psychoonkologii zostało określone w punkcie 2.4, ww. warunków, a odnowienie ważności Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii w punkcie 3.2).

§ 5

Niezłożenie w terminie, ustalonym na zasadach określonych w § 2 lub 3, wniosku o przedłużenie ważności Certyfikatu z Psychoonkologii lub Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii, powoduje jego wygaśnięcie.

§ 6

Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu skierowany do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, należy przesłać na adres:

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

ul. Dębinki 2,  80-211 Gdańsk

z dopiskiem: „Certyfikat”

§ 7

Wniosek wraz z załącznikami Zarząd Główny PTPO przekaże niezwłocznie do oceny powołanej do tego celu komisji.

§ 8

Do osób, których certyfikaty wygasną, po upływie terminu do złożenia wniosku o przedłużenie ich ważności, stosuje się warunki uzyskania certyfikatów zgodne z zasadami obowiązującymi w dniu złożenia wniosku o uzyskanie certyfikatu.

§ 9

Zarząd Główny PTPO ustali nowe warunki uzyskania certyfikatu z psychoonkologii przeznaczone dla osób, które dotychczas nie uzyskały Certyfikatu z Psychoonkologii lub Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii oraz dla osób, których certyfikaty wygasły, po upływie terminu do złożenia wniosku o przedłużenie ich ważności, w terminie do 31 grudnia 2017 r.

§ 10

Warunki, wydane na podstawie § 9, będą obowiązywały na zasadach w nich określonych od dnia 1 stycznia 2018 roku, z zachowaniem prawa do jednorazowego przedłużenia ważności certyfikatów przez osoby, które uzyskały je przed 31 marca 2017 roku, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 11

Wszelkie wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszej uchwały oraz warunków uzyskiwania certyfikatów z psychoonkologii Zarząd Główny PTPO może rozstrzygnąć w formie uchwały lub przekazać do rozstrzygnięcia Walnemu Zgromadzeniu PTPO.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 marca 2017 roku.

§ 13

Opłatę za odnowienie certyfikatu ustala się w wysokości 335 PLN - 50% opłaty certyfikacyjnej. (670 x 50% = 335 PLN)

Opłatę należy wnieść na konto PTPO : BOS, o. Gdansk PL 31 1540 1098 2109 5501 0533 0002

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, ul. Dębinki 2, 80-2011 Gdańsk

z adnotacją:  "Opłata za odnowienie certyfikatu psychoonkologa"

 

Dokumenty należy nadsyłać do 30 września 2017 r.

     

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »