Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024

"Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024"

Informujemy, że przedstawiciel Polskiego Towarzystwa
Psychoonkologicznego uczestniczyli w pracach programu
"Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024", która w formie materiałów do konsultacji społecznych została umieszczona na stronie www.walkazrakiem.pl

W materiałach tych w części V. Jakość życia w trakcie i po leczeniu.

Sformułowano cel 28: przywrócenie pacjentom sprawności.

Działania w kierunku zrealizowania w/w celu 28.1 określono jako zapewnienie wsparcia psychologicznego w trakcie i po leczeniu - którego treść drukujemy poniżej.

Działanie 28.1. Zapewnienie wsparcia psychologicznego w trakcie i po leczeniu

Rozpoznanie i leczenie chorób nowotworowych może powodować znaczące emocjonalne konsekwencje dla pacjentów i ich rodzin. Leczenie emocjonalnego dystresu (stresu negatywnego) musi być postrzegane jako integralna część opieki zorientowanej na jakość życia i całościowe podejście do opieki onkologicznej. Według metaanalizy obejmującej 10 000 leczonych radykalnie pacjentów onkologicznych, u 16,3% z nich rozpoznano kliniczną depresję, u 19,4% zaburzenia adaptacyjne a u 10% zaburzenia lękowe. Diagnozy mieszane obejmowały m.in. różnego rodzaju depresje (20%), depresje i zaburzenia adaptacyjne (31%) i jakiekolwiek zaburzenia nastroju (38%).   Już   dziś   w   niektórych   ośrodkach   onkologicznych   istnieją poradnie psychoonkologiczne finansowane przez NFZ w ramach poradni zdrowia psychicznego. Rozpowszechnienie tej formy opieki psychologicznej w dużych ośrodkach onkologicznych i przy poradniach onkologicznych zapewni możliwość wsparcia psychologicznego od możliwie wczesnego etapu diagnostyki i leczenia. Wdrożenie w poradniach oraz klinikach onkologicznych termometru dystresu, analizującego problemy fizyczne, emocjonalne, praktyczne i poziom stresu w formie kwestionariusza, umożliwi identyfikację pacjentów potrzebujących pomocy oraz określenie jej zakresu.
Należy zaoferować wsparcie dla lekarzy onkologów oraz innych osób personelu medycznego stykających się z pacjentami onkologicznymi, w zakresie; szkolenia z podstaw psychoonkologii, kompetentnego i łatwo dostępnego doradztwa profesjonalnego oraz poradnictwa psychoonkologicznego w postaci wspomaganej elektronicznie sieci współpracy psychoonkologicznej. Należy także promować aktywną współpracę ośrodków onkologicznych z organizacjami pozarządowymi organizującymi grupy wsparcia dla pacjentów w trakcie oraz po przebytej chorobie nowotworowej.


Prosimy o komentarz, uwagi lub konkretne propozycje na temat, do 5 maja 2014 na mój adres: galuszko@ptpo.org.pl .

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »