Uchwała nr 1/2017
Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
Z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad dotyczących Certyfikatu z Psychoonkologii i Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz warunków odnowienia ważności certyfikatów wydanych przed dniem 31 marca 2017 roku


W związku z upływem terminu ważności dotychczas wydanych certyfikatów: Certyfikatu z Psychoonkologii i Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii Zarząd ustalił następujące zasady:

§ 1

Osoby, które do dnia 31 marca 2017 roku otrzymały Certyfikat z Psychoonkologii i Certyfikat Superwizora Psychoonkologii mogą skorzystać z możliwości odnowienia ważności wyżej wymienionych certyfikatów na okres 5 lat od dnia upływu okresu, na który wyżej wymienione certyfikaty zostały wydane.

§ 2

W celu przedłużenia ważności Certyfikatu z Psychoonkologii lub odnowienia ważności Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii osoby, które je otrzymały powinny nie wcześniej niż na 6 miesięcy, lecz nie później niż na 3 miesiące przed końcem okresu, na który poszczególne certyfikaty zostały wydane złożyć wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3

Termin do złożenia wniosku, o którym mowa w § 2, dla posiadaczy certyfikatów, których okres ważności upływa od dnia 1 kwietnia do dnia  30 września 2017 roku nie może upłynąć przed dniem 31 października 2017 roku. 

§ 4

Do wniosku określonego w poprzednich paragrafach należy dołączyć załączniki potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących przedłużenia ważności certyfikatów zawarte w dokumencie pt. „Warunki uzyskania certyfikatu z psychoonkologii w trybie zwyczajnym” (przedłużenie ważności Certyfikatu z Psychoonkologii zostało określone w punkcie 2.4, ww. warunków, a odnowienie ważności Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii w punkcie 3.2).

§ 5

Niezłożenie w terminie, ustalonym na zasadach określonych w § 2 lub 3, wniosku o przedłużenie ważności Certyfikatu z Psychoonkologii lub Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii, powoduje jego wygaśnięcie.

§ 6

Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu skierowany do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, należy przesłać na adres:

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

ul. Dębinki 2,  80-211 Gdańsk

z dopiskiem: „Certyfikat”

§ 7

Wniosek wraz z załącznikami Zarząd Główny PTPO przekaże niezwłocznie do oceny powołanej do tego celu komisji.

§ 8

Do osób, których certyfikaty wygasną, po upływie terminu do złożenia wniosku o przedłużenie ich ważności, stosuje się warunki uzyskania certyfikatów zgodne z zasadami obowiązującymi w dniu złożenia wniosku o uzyskanie certyfikatu.

§ 9

Zarząd Główny PTPO ustali nowe warunki uzyskania certyfikatu z psychoonkologii przeznaczone dla osób, które dotychczas nie uzyskały Certyfikatu z Psychoonkologii lub Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii oraz dla osób, których certyfikaty wygasły, po upływie terminu do złożenia wniosku o przedłużenie ich ważności, w terminie do 31 grudnia 2017 r.

§ 10

Warunki, wydane na podstawie § 9, będą obowiązywały na zasadach w nich określonych od dnia 1 stycznia 2018 roku, z zachowaniem prawa do jednorazowego przedłużenia ważności certyfikatów przez osoby, które uzyskały je przed 31 marca 2017 roku, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 11

Wszelkie wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszej uchwały oraz warunków uzyskiwania certyfikatów z psychoonkologii Zarząd Główny PTPO może rozstrzygnąć w formie uchwały lub przekazać do rozstrzygnięcia Walnemu Zgromadzeniu PTPO.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 marca 2017 roku.

§ 13

Opłatę za odnowienie certyfikatu ustala się w wysokości 335 PLN - 50% opłaty certyfikacyjnej. (670 x 50% = 335 PLN)

Opłatę należy wnieść na konto PTPO : BOS, o. Gdansk PL 31 1540 1098 2109 5501 0533 0002

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, ul. Dębinki 2, 80-2011 Gdańsk

z adnotacją:  "Opłata za odnowienie certyfikatu psychoonkologa"

 

Dokumenty należy nadsyłać do 30 września 2017 r.

     

 

Stanowisko Zarządu   Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego w sprawie zAwodu psychoonkologa.


W związku z definicją Ministerstwa Zdrowia określającą psychoonkologa jako osobę posiadającą wykształcenie psychologiczne lub medyczne która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii.

Zarząd PTPO oświadcza, że odbyte przez te osoby studia podyplomowe z psychoonkologii poszerzają zakres wiedzy i umiejętności w ramach podstawowego wykształcenia.

W związku z powyższym, uważamy, że:

 • 1) pielęgniarka która ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii jest uprawniona do posługiwania się tytułem mgr pielęgniarstwa - psychoonkolog,

 • 2) psycholog - mgr psychologii - psychoonkolog,

 • 3) lekarz - lekarz - psychoonkolog itp.

 

Certyfikaty psychoonkologa i superwizora psychoonkologii nadane przez Komisję Certyfikacyjną Polskiego Towarzystwa Psychoonkologii

Na posiedzeniu Komisji Certyfikacyjnej w dniu 12 października 2017 r., została przedłużona ważność następujących certyfikatów na kolejne 5 lat:

 1. Krystyna de Walden Gałuszko [Certyfikat nr 1] ważny do 12.10.2022 r.
 2. Maria Rogiewicz [Certyfikat nr 2] ważny do 12.10.2022 r.
 3. Filip Buczyński [Certyfikat nr 3] ważny do 12.10.2022 r.
 4. Joanna Kozaka  [Certyfikat nr 4] ważny do 12.10.2022 r.
 5. Małgorzata Kostek [Certyfikat nr 6] ważny do 12.10.2022 r.
 6. Bogumiła Chrystowska - Jabłońska [Certyfikat nr 7] ważny do 12.10.2022 r.
 7. Renata Pałaszyńska [Certyfikat nr 8] ważny do 12.10.2022 r.
 8. Bożena Kawiecka-Dziembowska [Certyfikat nr 9] ważny do 12.10.2022 r.
 9. Dorota Gołąb [Certyfikat nr 10] ważny do 12.10.2022 r.
 10. Agnieszka Paczkowska [Certyfikat nr 11] ważny do 12.10.2022 r.
 11. Joanna Zapała [Certyfikat nr 13] ważny do 12.10.2022 r.
 12. Marzena Samardakiewicz [Certyfikat nr 16] ważny do 12.10.2022 r.
 13. Małgorzata Antonowicz [Certyfikat nr 17] ważny do 12.10.2022 r.
 14. Patrycja Orzechowska-Niedziela [Certyfikat nr 19] ważny do 12.10.2022 r.
 15. Teresa Swirydowicz [Certyfikat nr 20] ważny do 12.10.2022 r.
 16. Andrzej Gretkowski [Certyfikat nr 21] ważny do 12.10.2022 r.
 17. Marta Porębiak [Certyfikat nr 23] ważny do 12.10.2022 r.
 18. Agnieszka Kwiecińska [Certyfikat nr 24] ważny do 12.10.2022 r.
 19. Bożena Winch [Certyfikat nr 25] ważny do 12.10.2022 r.
 20. Alicja Heyda [Certyfikat nr 27] ważny do 12.10.2022 r.
 21. Agnieszka Pietrzyk [Certyfikat nr 29] ważny do 12.10.2022 r.
 22. Iwona Nawara [Certyfikat nr 41] ważny do 12.10.2022 r.
 23. Justyna Janiszewska [Certyfikat nr 72] ważny do 12.10.2022 r.

 


W dniu 13.04 2012 odbyło się pierwsze w historii PTPO posiedzenie Komisji Certyfikacyjnej. O przyznanie certyfikatu psychoonkologia wystąpiło 14 osób i wszystkie go otrzymały.Te 12 osób , to:

 1. Krystyna de Walden Gałuszko [Certyfikat Nr: 01]  GDAŃSK

 2. Filip Buczyński [Certyfikat Nr: 03]  LUBLIN

 3. Bożena Kawiecka- Dziembowska [Certyfikat Nr: 09] BYDGOSZCZ

 4. Dorota Gołąb [Certyfikat Nr: 10]  POZNAŃ

 5. Bogumiła Chrystowska- Jabłońska [Certyfikat Nr: 07]  ŁÓDŹ

 6. Małgorzata Kowalczyk [Certyfikat Nr: 05]  TORUŃ

 7. Małgorzata Kostek [Certyfikat Nr: 06]  LUBLIN

 8. Joanna Kozaka [Certyfikat Nr: 04]  GDAŃSK

 9. Renata Pałaszyńska [Certyfikat Nr: 08]  BYDGOSZCZ

 10. Agnieszka Paczkowska [Certyfikat Nr: 11]  GDAŃSK

 11. Maria Rogiewicz [Certyfikat Nr: 02]    BYDGOSZCZ

 12. Wanda Rusiecka [Certyfikat Nr: 14]  SUWAŁKI

 13. Beata Wiatrowska [Certyfikat Nr: 12]  KONIN

 14. Joanna Zapała [Certyfikat Nr: 13]  POZNAŃ


 


W dniu 11 września odbyło się drugie posiedzenie Komisji Certyfikacyjnej przyznającej certyfikaty psychoonkologa i superwizora psychoonkologii.

Certyfikat psychoonkologa otrzymały następujące osoby:


 1. Małgorzata Antonowicz  [Certyfikat Nr: 17] LUBLIN

 2. Ks.Andrzej Gretkowski   [Certyfikat Nr: 21]

 3. Agnieszka Kwiecińska   [Certyfikat Nr: 24]

 4. Patrycja Orzechowska- Niedziela [Certyfikat Nr: 19]

 5. Marta Porębiak  [Certyfikat Nr: 23]

 6. Marzenia Samardakiewicz   [Certyfikat Nr: 16] LUBLIN

 7. Justyna Pronobis- Szczylik   [Certyfikat Nr: 15]

 8. Teresa Świrydowicz   [Certyfikat Nr: 20]

 9. Jadwiga Łuczak –Wawrzyniak  [Certyfikat Nr: 22]

 10. Bożena Winch  [Certyfikat Nr: 25]

 


Na posiedzeniu Komisji Certyfikacyjnej w dniu 20 listopada 2012 certyfikaty psychoonkologa uzyskały:

 1. Bogna Kędzierska  [Certyfikat Nr: 26]

 2. Alicja Heyda  [Certyfikat Nr: 27]

 3. Moniak Popowicz  [Certyfikat Nr: 28]

 

Na posiedzeniu Komisji Certyfikacyjnej w dniu 26 lutego 2013 certyfikaty psychoonkologa uzyskały:

 1. Agnieszka Pietrzyk   [Certyfikat Nr: 29]

 2. Aleksandra Grabowska  [Certyfikat Nr: 30]

 

Na posiedzeniu Komisji Certyfikacyjnej w dniu 14 maja  2013 certyfikaty psychoonkologa uzyskali:

 1. Katarzyna Cieślak [Certyfikat Nr: 31]

 2. Monika Rucińska [Certyfikat Nr: 32]

 3. Paweł Dobrzyński [Certyfikat Nr: 33]

 4. Katarzyna Stachnik [Certyfikat Nr: 34]

 5. Małgorzata Stańczyk [Certyfikat Nr: 35]

 6. Agnieszka Chmiel Baranowska [Certyfikat Nr: 36]

 7. Małgorzata Rębiałkowska – Stankiewicz [Certyfikat Nr: 37]

 8. Anna Syska – Bielak [Certyfikat Nr: 38]

 

Na posiedzeniu Komisji Certyfikacyjnej w dniu 08 października 2013 certyfikaty psychoonkologa uzyskali:

  1. Anna Machnik –Czerwik [Certyfikat Nr: 39]

  2. Monika Nowak [Certyfikat Nr: 40] LUBLIN

  3. Iwona Nawara [Certyfikat Nr: 41]

  4. Jadwiga Koźmińska – Kiniorska [Certyfikat Nr: 42]

  5. Małgorzata Pasek [Certyfikat Nr: 43]

  6. Monika Smólska [Certyfikat Nr: 44]

  7. Aurelia Dembińska [Certyfikat Nr: 45]

  8. Bogusław Stelcer [Certyfikat Nr: 46]

  9. Maria Kuśnierkiewicz [Certyfikat Nr: 47]

  10. Maciej Krajewski  [Certyfikat Nr: 48]

  11. Sylwia Barsow [Certyfikat Nr: 49]

 

Na posiedzeniu Komisji Certyfikacyjnej w dniu 11 lutego 2014 r. certyfikaty psychoonkologa uzyskali:

 1. Anna Adamczyk [Certyfikat Nr: 50]

 2. Małgorzata Krajnik [Certyfikat Nr: 51]

 3. Jakub Pilarczyk [Certyfikat Nr: 52]

 4. Artur Krzyżanowski [Certyfikat Nr: 53]

 5. Anna Pyszora [Certyfikat Nr: 54]

 6. Marta Pawełczak-Szastok [Certyfikat Nr: 55]

 7. Iwona Drewnik [Certyfikat Nr: 56]

 8. Agnieszka Wójcik [Certyfikat Nr: 57]

 9. Sylwia Hofman [Certyfikat Nr: 58]

 10. Marta Grudzińska [Certyfikat Nr: 59]

 11. Magdalena Horodeńska [Certyfikat Nr: 60] LUBLIN

 12. Katarzyna Proć [Certyfikat Nr: 61]

 13. Barbara Smolik [Certyfikat Nr: 62]

 14. Anna Putro [Certyfikat Nr: 63]

 15. Małgorzata Hasiak [Certyfikat Nr: 64]

 16. Iwona Neumann-Wilk [Certyfikat Nr: 65]

 17. Katarzyna Ciesielska [Certyfikat Nr: 66]

 18. Aleksandra Tobota [Certyfikat Nr: 67]

 19. Marcin Jabłoński [Certyfikat Nr: 68]

 20. Aneta Pawłowska-Okowiak [Certyfikat Nr: 69]

 21. Renata Opalińska [Certyfikat Nr: 70]

 22. Mariusz Wirga [Certyfikat Nr: 71]

 23. Justyna Janiszewska [Certyfikat Nr: 72]

 

Na posiedzeniu Komisji Certyfikacyjnej w dniu 3 czerwca 2014 r. certyfikaty psychoonkologa uzyskali:

 1. Eleonora Mess [Certyfikat Nr: 73]

 2. Justyna Korzeniewska [Certyfikat Nr: 74]

 3. Justyna Kleja [Certyfikat Nr: 75]

 4. Małgorzata Fludra [Certyfikat Nr: 76]

 5. Elżbieta Szweda [Certyfikat Nr: 77]

 6. Katarzyna Działa- Pawłowska [Certyfikat Nr: 78]

 7. Ewa Woytoń [Certyfikat Nr: 79]

 8. Natalia Wojtasik [Certyfikat Nr: 80]

 9. Alicja Choteborska [Certyfikat Nr: 81]

 10. Katarzyna Borowicz [Certyfikat Nr: 82]

 11. Paulina Zielińska [Certyfikat Nr: 83]

 12. Monika Zięzio [Certyfikat Nr: 84] LUBLIN

 13. Anna Kurowicka [Certyfikat Nr: 85]

 14. Klara Tatko [Certyfikat Nr: 86]

 15. Małgorzata Wawrzyniak Certyfikat Nr: 87]

 16. Jolanta Nalewaj – Nowak [Certyfikat Nr: 88]

 17. Barbara Zawadzka [Certyfikat Nr: 89]

 18. Marta Rusek [Certyfikat Nr: 90]

 19. Sylwia Świstak – Sawa [Certyfikat Nr: 91]

 20. Iwona Pieniążek [Certyfikat Nr: 92]

 21. Magdalena Jarosz [Certyfikat Nr: 93]

 22. Magdalena Wojno [Certyfikat Nr: 94]

Na posiedzeniu Komisji Certyfikacyjnej w dniu 20 czerwca 2015 r. certyfikaty psychoonkologa uzyskali:

 1. Elwa Wojtyna [Certyfikat Nr: 95]

 

Certyfikaty superwizorskie otrzymali:

 1. Krystyna de Walden Gałuszko   [Certyfikat Nr: 01]

 2. Filip Buczyński   [Certyfikat Nr: 09]

 3. Bożena Kawiecka- Dziembowska   [Certyfikat Nr: 05]

 4. Bogumiła Chrystowska –Jabłońska   [Certyfikat Nr: 06]

 5. Małgorzata Kostek   [Certyfikat Nr: 08]

 6. Renata Pałaszyńska  [Certyfikat Nr: 04]

 7. Maria Rogiewicz  [Certyfikat Nr: 12]

 8. Teresa Świrydowicz  [Certyfikat Nr: 07]

 9. Marta Porębiak   [Certyfikat Nr: 10]

 10. Justyna Pronobis -Szczylik   [Certyfikat Nr: 03]

 11. Bożena Winch   [Certyfikat Nr: 11]

 12. Joanna Zapała   [Certyfikat Nr: 02]

 13. Joanna Kozaka   [Certyfikat Nr: 13]

 14. Dorota Gołąb   [Certyfikat Nr: 14]

 15. Agnieszka Kwiecińska   [Certyfikat Nr: 15]

 16. Jadwiga Łuczak- Wawrzyniak   [Certyfikat Nr: 16]

 17. Małgorzata Antonowicz   [Certyfikat Nr: 17]

 18. Marzena Samardakiewicz    [Certyfikat Nr: 18]

 19. Agnieszka Pietrzyk [Certyfikat Nr: 19]

 20. Aleksandra Zaremba [Certyfikat Nr: 20]

 21. Katarzyna Stachnik [Certyfikat Nr: 21]

 22. Agnieszka Chmiel – Baranowska [Certyfikat Nr: 22]

 23. Katarzyna Cieślak [Certyfikat Nr: 23]

 24. Anna Machnik –Czerwik [Certyfikat Nr: 24]

 25. Iwona Nawara [Certyfikat Nr: 25]

 26. Aurelia Dembińska [Certyfikat Nr: 26]

 27. Beata Wiatrowska [Certyfikat Nr: 27]

 28. Mariusz Wirga [Certyfikat Nr: 28]

 29. Anna Adamczyk  [Certyfikat Nr: 29]

 30. Małgorzata Krajnik  [Certyfikat Nr: 30]

 31. Aleksandra Tobota  [Certyfikat Nr: 31]

 32. Iwona Neumann – Wilk  [Certyfikat Nr: 32]

 33. Aneta Pawłowska – Okowiak  [Certyfikat Nr: 33]

 34. Renata Opalińska  [Certyfikat Nr: 34]

 35. Sylwia Barsow  [Certyfikat Nr: 35]

 36. Magdalena Horodeńska [Certyfikat Nr: 36]

 37. Agnieszka Wójcik [Certyfikat Nr: 37]

 38. Marcin Jabłoński [Certyfikat Nr: 38]

 39. Jadwiga Koźmińska - Kiniorska [Certyfikat Nr: 39]

 40. Artur Krzyżanowski [Certyfikat Nr: 40]

 41. Justyna Korzeniewska [Certyfikat Nr: 41]

 42. Ewa Wojtyna [Certyfikat Nr: 42]


 
 

Studia psychoonkologiczne a certyfikat psychoonkologa w prywatnym gabinecie.

W trakcie wrześniowego spotkania Komisji Certyfikacyjnej, Komisja dostała pytanie o to czy osoby, które ukończyły studia psychoonkologiczne, a nie mają certyfikatu wydanego przez PTPO i chcąc otworzyć prywatny gabinet lub pracownie psychoonkologiczną mogą liczyć na wsparcie lub patronat Towarzystwa.

Komisja w porozumieniu z Zarządem ustaliła, że takie rekomendacje nie będę wydawane. O rekomendacje mogą się ubiegać osoby posiadające certyfikat. 

Zarząd Główny PTPO powołał pierwszą Komisję Egzaminacyjną do przyznawania certyfikatów psychoonkologa.

Czytaj całość
 

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dziękuje za przekazany przez Polskie Towarzystw Psychoonkologiczne (przy piśmie z dnia 26 listopada 2012 r.) wniosek o wpisanie do klasyfikacji zawodów i specjalności nowego zawodu „Psycholokolog".

 

Państwa wniosek był przedmiotem analizy Zespołu ekspertów przygotowujących projekt aktualizowanej klasyfikacji zawodów i specjalności.

Zawód „Psychoonkolog" - na wniosek ekspertów został wprowadzony do projektu klasyfikacji, pod pozycją 228909 - i usytuowany w grupie elementarnej 2289 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani.

Równocześnie uprzejmie informujemy, że obecnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace legislacyjne związane z nowelizacją rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z późn. zm.). Projekt nowego rozporządzenia, wraz z zaktualizowaną klasyfikacją jest obecnie przedmiotem konsultacji z resortami i partnerami społecznymi. Udostępniony jest również na stronie głównej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.praca.aov.pl w zakładce: Projektowane akty prawne. Planuje się, że rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

[Skan dokumentu]