1% dla Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego,

KRS: 0000155752,

Psychoonkologia jest wielodyscyplinarną dziedziną medycyny zajmującą się działaniami prewencyjnymi i terapeutycznymi oraz udzielaniem wsparcia osobom chorym na nowotwory i ich rodzinom.

Liczne badania są dowodem na to, że długotrwały, silny stres, utrudnia proces leczenia i dochodzenia do zdrowia. Obniża odporność organizmu i może być przyczyną lęków, przygnębienia i stanów depresyjnych. Dlatego tak ważne jest usuwanie negatywnych skutków choroby i leczenia, przywracanie równowagi psychicznej i uaktywnianie zasobów ludzi chorych.

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne od 1993 r. zrzesza wszystkich tych, którzy z racji wykonywanego zawodu spotykają się z chorymi onkologicznie. Towarzyszymy im w chorobie i  zdrowieniu. Jesteśmy przy łóżkach tych, którzy odchodzą i pomagamy przejść przez okres żałoby ich najbliższym. Psychoonkologów jest niewiele, zbyt mało w stosunku do potrzeb. Dlatego, gdy już docieramy do osoby potrzebującej pomocy, chcemy działać skutecznie. W tym celu organizujemy szkolenia i konferencje, na których wymieniamy się doświadczeniami. Prowadzimy działalność edukacyjną wśród lekarzy, pielęgniarek, pacjentów i ich rodzin. Pozyskujemy wolontariuszy, wśród których są osoby, które same doświadczyły choroby nowotworowej. 

Znaczącą rolę w realizacji założonych priorytetów odgrywa nasz organ prasowy - „Psychoonkologia”. Jest to jedyne o tej tematyce czasopismo naukowe ukazujące się nieprzerwanie od 1996 r., które propaguje zintegrowany model opieki, w którym ważną rolę odgrywa także dbałość o jakość życia pacjentów. Czasopismo to dostarczane jest do wszystkich bibliotek uniwersyteckich dając możliwość dokształcania się w tym zakresie pracownikom naukowym i studentom.

W ciągu najbliższych lat planujemy:
  • stworzyć bezpłatną infolinię i dyskusyjne forum internetowe dla pacjentów
  • rozszerzyć działalność edukacyjną wśród lekarzy innych specjalności
  • zwiększyć liczbę placówek świadczących pomoc psychologiczną
  • poszerzyć zakres aktywności badawczych dla poprawienia jakości pomocy dla pacjentów  i ich rodzin

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne jest przejawem i dowodem na postępującą humanizację medycyny. Pomagamy personelowi medycznemu dostrzegać w człowieku także jego emocje, uczucia, lęki  i marzenia. 

Nasze istnienie  i działalność uzależnione są od zebranych przez nas środków finansowych, dlatego też bardzo prosimy o wsparcie. Robimy to z wielką determinacją i z potrzeby serca. Dobrze jest pamiętać, jak cienka jest linia dzieląca nas od tego, by znaleźć się po drugiej stronie.

Bardzo prosimy wszystkich którzy chcieliby wspomóc naszą działalność o przekazanie 1% podatku na rzecz naszego Towarzystwa.

Polskie TowarzystwO Psychoonkologiczne
80-211 Gdańsk, Dębinki 2
KRS: 0000155752,

 

 

NOWY Zarząd Główny PTPO na lata 2016-2019

Prezes PTPO:
dr hab. Marzena Samardakiewicz

Zastępca Prezesa PTPO:
prof. Krystyna de Walden Gałuszko

Sekretarz PTPO:
dr hab. Wojciech Leppert

Skarbnik PTPO:
dr Justyna Janiszewska

Członkowie Zarządu PTPO.

mgr Iwona Nawara
dr Maria Rogiewicz
dr o. Filip Buczyński

 

Główna Komisja Rewizyjna PTPO:

1. Jadwiga Łuczak – Wawrzyniak
2. Bogusław Stelcer (Przewodniczący)
3. Joanna Zapała

 

Nowy Prezes PTPO: dr hab. Marzena Samardakiewicz 

Więcej zdjęć z Walnego Zebrania:

Czytaj całość
 

Jak zostać Członkiem PTPO?

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego należy wypełnić on-line deklarację oraz opłacić składki członkowskie.
Wszelkie informacje dotyczące działalności Towarzystwa publikujemy na łach naszej strony www.ptpo.org.pl.
O planowanych konferencjach organizowanych przez PTPO będziemy informować Państwa również drogą e-mailową na podany w Deklaracji adres poczty elektronicznej.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

Składka roczna członkowstwa w Polskim Towarzystwie Psychoonkologicznym wynosi 50 PLN.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTPO:

BOS, o. Gdansk PL 31 1540 1098 2109 5501 0533 0002

Z dopiskiem: „Składka członkowstwa PTPO – rok opłaty”


Potwierdzeniem nabycia członkowstwa PTPO jest uiszczenie składki rocznej i dokument potwierdzający wpłatę (potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie wpłaty)

 

 

Uchwała

Walnego Zgromadzenia


z dnia 11 września 2010 r.


w sprawie zmiany statutu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego§ 1

W statucie Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego wprowadza się następujące zmiany:


1) § 30 otrzymuje brzmienie:


,,§ 30 W skład Zarządu Głównego wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, 3 członków Zarządu, przewodniczący Zarządów Oddziałów, Sekcji i Komisji Naukowych. Funkcji członków Zarządu Głównego nie mogą pełnić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


2) § 35 otrzymuje brzmienie:


,,§ 35 Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru Towarzystwa, niezależnym od Zarządu Głównego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.


3) § 36 otrzymuje brzmienie:


,,§ 36 Do zakresu zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z obowiązującym prawem i statutem,

2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego, a także innych wniosków dotyczących przeprowadzonych kontroli.

4. zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Towarzystwa.”

 

4) § 37 otrzymuje brzmienie:

 

,, Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1. być członkami Zarządu Głównego, ani pełnić funkcji w innych organach Towarzystwa,

2. pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu Głównego,

3. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Głównej Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.”

 

5) § 59a otrzymuje brzmienie:


„§ 59a Majątek Towarzystwa służy wyłącznie do realizacji celów statutowych, a cały jego dochód powinien zostać przeznaczony na działalność pożytku publicznego.”

 

6) § 59b otrzymuje brzmienie:


„§ 59b Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2. Przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

 

Najważniejsze informacje


Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne (PTPO) zostało utworzone w 1992 roku.


  • Podstawowymi celami statutowymi organizacji są:
  • Prowadzenie wielodyscyplinarnych badań naukowych;
  • Powadzenie działalności oświatowo-szkoleniowej.
  • Działanie na rzecz wszechstronnego zaspokajania potrzeb przewlekle chorych pacjentów na płaszczyźnie cproblemów somatycznych, psychicznych, duchowych i społecznych;
Towarzystwo zrzesza około 100 członków, którzy w swojej aktywności zawodowej stykają się z ludźmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi. Poza lekarzami różnych specjalności (psychiatrzy, onkolodzy, ginekolodzy, chirurdzy, interniści, lekarze pierwszego kontaktu itd.) i pielęgniarkami towarzystwo współtworzone jest przez psychologów, pedagogów, socjologów, duchownych i woluntariuszy organizacji pozarządowych. Osoby te rozumiejąc, że prawidłowe leczenie to nie tylko przedłużanie życia, ale również dbanie o jego jakość starają się dbać o wypracowanie, popularyzację i wdrażanie zintegrowanego modelu opieki.
Walne zebranie członków Towarzystwa obiera siedmioosobowy Zarząd czuwający nad przestrzeganiem statutowych celów. W skład aktualnie pracującego Zarządu wchodzą:
Prezes PTPO: r hab. Marzena Samardakiewicz
Zastępca Prezesa PTPO: rof. Krystyna de Walden Gałuszko
Sekretarz PTPO: r hab. Wojciech Leppert
Skarbnik PTPO: r Justyna Janiszewska

Członkowie Zarządu PTPO:
mgr Iwona Nawara
dr Maria Rogiewicz
dr o. Filip Buczyński

 
Główna Komisja Rewizyjna PTPO:

1. Jadwiga Łuczak – Wawrzyniak
2. Bogusław Stelcer (Przewodniczący)
3. Joanna Zapała
Organem prasowym jest czasoposopismo naukowe Psychoonkologia ukazująca się od 1998 roku. Pomaga ono propagować w środowisku ideę humanizacji medycyny i opieki nad pacjentem onkologicznym.

Składka roczna wynosi 50 PLN!) prosimy ją wpłacać na konto PTPO:
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
ul. Dębinki 2
80-211 Gdańsk
POLSKA
NIP 957-079-35-39
Regon 190305060
Konto bankowe: BOS, o. Gdansk PL 31 1540 1098 2109 5501 0533 0002
 

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

11 września 2010

(tekst jednolity)

Czytaj całość