Wsparcie po stracie 

Hospicjum Pomorze Dzieciom zaprasza do udziału w programie "Wsparcie po stracie". Każdy, kto zmaga się ze stratą bliskiej osoby może skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych oraz wziąć udział w spotkaniach grupy wsparcia.
Rozpoczęcie grupy wsparcia planowane jest na przełom lipca i sierpnia.

Spotkania i konsultacje odbywają się w siedzibie Hospicjum Pomorze
Dzieciom ul. al. Hallera 140 w Gdańsku


Grupę wsparcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści, którzy od kwietnia 2016 utworzyli grupę wsparcia dla rodziców po starcie dziecka będącego pod opieką Hospicjum Pomorze Dzieciom.
Kamila Bubrowiecka jest psychologiem pracującym w Hospicjum Pomorze Dzieciom. Specjalizuje się w zakresie opieki hospicyjnej. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalnością psychologii zdrowia. Dodatkowo ukończyła szereg szkoleń m.in. Psychoonkologia SWPS Warszawa, Psychologia Kliniczna GUMed, TSR i stopnia, RTZ I stopnia.
Adam Bubrowiecki jest psychoterapeutą pracującym w podejściu humanistycznym wykorzystującym w swojej pracy dorobek i doświadczenie innych nurtów. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz par. Psycholog, psychoterapeuta, trener. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkoły Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończył Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Akademię Rozwoju Kompetencji Trenerskich prowadzone przez Ośrodek INTRA.


KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

W trakcie konsultacji zastanawiamy się, co jest obecnie największą trudnością związaną z utratą. Wspólnie określamy, w jakim zakresie możemy udzielić pomocy podczas spotkań indywidualnych i/lub poprzez udział w grupach wsparcia.

GRUPA WSPARCIA
W trakcie spotkań można zobaczyć i usłyszeć, w jaki sposób inne osoby radzą sobie z tęsknotą i dalszym życiem już bez bliskiej osoby. To miejsce, gdzie można bezpiecznie opowiedzieć o swoim doświadczeniu, podzielić się wspomnieniami i nadziejami, dać wyraz towarzyszącym im myślom i uczuciom.

Aby otrzymać więcej informacji lub zgłosić chęć udziału zapraszamy do kontaktu:

nr tel:  512 170 661 (pon.-pt. godz. 8:00 - 15:00)
e-mail: k.bubrowiecka@pomorzedzieciom.pl

 

 

INFORMUJEMY, ŻE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA CERTYFIKATU PSYCHOONKOLOGA I SUPERWIZORA PSYCHOONKOLOGA W TRYBIE ZWYCZAJNYM ZOSTAJE WSTRZYMANA. 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego podjął decyzję o przystąpieniu do procesu opisywania i wprowadzenia kwalifikacji psychoonkologicznej zgodnie z zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)(www.kwalifikacje.gov.pl). Prace nad opisem kwalifikacji psychoonkologicznej są realizowane przy wsparciu Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE). Zakładamy, że dzięki temu jednoznacznie określimy zakres umiejętności i kompetencji osób sprawujących opiekę psychoonkologiczną. W niedalekiej przyszłości Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne stanie się instytucją certyfikującą, a ranga przyznawanego certyfikatu będzie miała umocowanie  w ZSK. CERTYFIKAT  PSYCHOONKOLOGA
Informujemy, że możliwość uzyskania Certyfikatu Psychoonkologa i Superwizora Psychoonkologa w trybie zwyczajnym zostaje wstrzymana. 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego podjął decyzję o przystąpieniu do procesu opisywania i wprowadzenia kwalifikacji psychoonkologicznej zgodnie z zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)(www.kwalifikacje.gov.pl). Prace nad opisem kwalifikacji psychoonkologicznej są realizowane przy wsparciu Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE). Zakładamy, że dzięki temu jednoznacznie określimy zakres umiejętności i kompetencji osób sprawujących opiekę psychoonkologiczną. W niedalekiej przyszłości Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne stanie się instytucją certyfikującą, a ranga przyznawanego certyfikatu będzie miała umocowanie  w ZSK. 

 

 

 

Studia psychoonkologiczne w Akademii Ignatianum w Krakowie

 

Uchwała nr 1/2017
Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
Z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad dotyczących Certyfikatu z Psychoonkologii i Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz warunków odnowienia ważności certyfikatów wydanych przed dniem 31 marca 2017 roku


W związku z upływem terminu ważności dotychczas wydanych certyfikatów: Certyfikatu z Psychoonkologii i Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii Zarząd ustalił następujące zasady:

§ 1

Osoby, które do dnia 31 marca 2017 roku otrzymały Certyfikat z Psychoonkologii i Certyfikat Superwizora Psychoonkologii mogą skorzystać z możliwości odnowienia ważności wyżej wymienionych certyfikatów na okres 5 lat od dnia upływu okresu, na który wyżej wymienione certyfikaty zostały wydane.

§ 2

W celu przedłużenia ważności Certyfikatu z Psychoonkologii lub odnowienia ważności Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii osoby, które je otrzymały powinny nie wcześniej niż na 6 miesięcy, lecz nie później niż na 3 miesiące przed końcem okresu, na który poszczególne certyfikaty zostały wydane złożyć wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3

Termin do złożenia wniosku, o którym mowa w § 2, dla posiadaczy certyfikatów, których okres ważności upływa od dnia 1 kwietnia do dnia  30 września 2017 roku nie może upłynąć przed dniem 31 października 2017 roku. 

§ 4

Do wniosku określonego w poprzednich paragrafach należy dołączyć załączniki potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących przedłużenia ważności certyfikatów zawarte w dokumencie pt. „Warunki uzyskania certyfikatu z psychoonkologii w trybie zwyczajnym” (przedłużenie ważności Certyfikatu z Psychoonkologii zostało określone w punkcie 2.4, ww. warunków, a odnowienie ważności Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii w punkcie 3.2).

§ 5

Niezłożenie w terminie, ustalonym na zasadach określonych w § 2 lub 3, wniosku o przedłużenie ważności Certyfikatu z Psychoonkologii lub Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii, powoduje jego wygaśnięcie.

§ 6

Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu skierowany do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, należy przesłać na adres:

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

ul. Dębinki 2,  80-211 Gdańsk

z dopiskiem: „Certyfikat”

§ 7

Wniosek wraz z załącznikami Zarząd Główny PTPO przekaże niezwłocznie do oceny powołanej do tego celu komisji.

§ 8

Do osób, których certyfikaty wygasną, po upływie terminu do złożenia wniosku o przedłużenie ich ważności, stosuje się warunki uzyskania certyfikatów zgodne z zasadami obowiązującymi w dniu złożenia wniosku o uzyskanie certyfikatu.

§ 9

Zarząd Główny PTPO ustali nowe warunki uzyskania certyfikatu z psychoonkologii przeznaczone dla osób, które dotychczas nie uzyskały Certyfikatu z Psychoonkologii lub Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii oraz dla osób, których certyfikaty wygasły, po upływie terminu do złożenia wniosku o przedłużenie ich ważności, w terminie do 31 grudnia 2017 r.

§ 10

Warunki, wydane na podstawie § 9, będą obowiązywały na zasadach w nich określonych od dnia 1 stycznia 2018 roku, z zachowaniem prawa do jednorazowego przedłużenia ważności certyfikatów przez osoby, które uzyskały je przed 31 marca 2017 roku, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 11

Wszelkie wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszej uchwały oraz warunków uzyskiwania certyfikatów z psychoonkologii Zarząd Główny PTPO może rozstrzygnąć w formie uchwały lub przekazać do rozstrzygnięcia Walnemu Zgromadzeniu PTPO.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 marca 2017 roku.

§ 13

Opłatę za odnowienie certyfikatu ustala się w wysokości 335 PLN - 50% opłaty certyfikacyjnej. (670 x 50% = 335 PLN)

Opłatę należy wnieść na konto PTPO : BOS, o. Gdansk PL 31 1540 1098 2109 5501 0533 0002

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, ul. Dębinki 2, 80-2011 Gdańsk

z adnotacją:  "Opłata za odnowienie certyfikatu psychoonkologa"

 

Dokumenty należy nadsyłać do 30 września 2017 r.

     

 

Psychoonkologia, Rok 2016, Nr 4

 Spis treści:

Artykuł oryginalny

Ruminacje a osobowy wzrost u nastolatków zmagających się z chorobami nowotworowymi
Nina Ogińska-Bulik
Psychoonkologia 2016; 20 (4): 161–168


Zasoby osobiste a wybrane aspekty psychologicznego funkcjonowania młodzieży leczonej onkologicznie
Izabela A. Grzankowska, Zyta Ślesińska-Sowińska
Psychoonkologia 2016, 20 (4): 169-182


Wsparcie oczekiwane i otrzymywane od personelu medycznego w percepcji rodziców hospitalizowanych dzieci
Anna Mazur, Anna Aftyka, Angelika Sipta, Ewa Skrobowska, Ewa Humeniuk
Psychoonkologia 2016; 20 (4): 183-190


Znajomość tematu chorób nowotworowych i postawy związane z tym zagadnieniem wśród młodzieży i młodych dorosłych w przedziale wiekowym 15–30 lat
Anna Smelik-Markiewicz, Anna Bazan, Michał Krawczyk, Agnieszka Boratyn-Nowicka
Psychoonkologia 2016; 20 (4): 191-196


Artykuł przeglądowy

Medykalizacja śmierci a prawa i godność dziecka u kresu życia
Agnieszka Kruszecka-Krówka, Grażyna Cepuch
Psychoonkologia 2016; 20 (4): 197-202


Raport

Coroczne Ogólnopolskie Konferencje Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów (PPGP) przy Polskim Towarzystwie Onkologów i Hematologów Dziecięcych zorganizowane w roku 2016
Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2016, 20 (4): 203-204


Raport

„Komunikacja wyzwaniem współczesnej medycyny”. Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Rafał Ziemiński, Monika Kozłowiec, Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2016, 20 (1): 205-206


  

 

   

Punkt Informacji Onkologicznej WCO

jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 12:00, mieści się w budynku B Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku na parterze, koło szatni.

 
Zadaniem wolontariuszy jest udzielanie informacji pacjentom i ich bliskim n.t.:
 • - opieki w WCO w danym dniu (gdzie jaki lekarz przyjmuje),
 • - możliwości wykonania badań diagnostycznych i laboratoryjnych (gdzie, jak się przygotować, u kogo odebrać wynik),
 • - poradni specjalistycznych (wykaz placówek, adresy, kontakty),
 • - choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowotnej, leczenia onkologicznego (formy, skutki uboczne, placówki),
 • - opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 • - pomocy psychologicznej / psychoonkologicznej,
 • - sklepów z zaopatrzeniem medycznym (adresy, refundacja),
 • - organizacji pozarządowych (stowarzyszenia pacjenckie, fundacje), 
 • - pomocy socjalnej systemu DILO.

 • Ponadto wolontariusze będą udzielać wsparcia odwiedzającym, pomagać odnaleźć się w systemie służbie zdrowia, szczególnie tym osobom, które są w okresie diagnostycznym i tym, które rozpoczynają leczenie.
 •  

 

strona infolinii onkologiCZNEJ

 

 

 

 
 

Jeszcze jeden oddech" Paula Kalanithiego

Zachęcamy do lektury książki wydanej przez Wydawnictwo Literackie - "Jeszcze jeden oddech" Paula Kalanithiego. To poruszająca historia cenionego neurochirurga, który stanął twarzą w twarz z bezlitosną diagnozą – IV stadium raka płuc i niespodziewanie został pacjentem onkologicznym. W książce opisuje swoje zmagania z chorobą, dwojakie spojrzenie na nią – jako lekarz i jako pacjent. Paul Kalanithi zmarł w marcu 2015 roku, niemal do ostatniej chwili pracując nad tekstem. Jest on dowodem, że umierający może najwięcej nauczyć nas o życiu.

 

http://www.wydawnictwoliterackie.pl/ksiazka/3979/Jeszcze-jeden-oddech/

 Wydawnictwo Literackie

 

Nowe wyzwania psychoonkologii w medycynie.

W dniu 30 września 2016 roku w Gdańsku obradowali psychoonkolodzy podczas konferencji pt. „Nowe wyzwania psychoonkologii w medycynie”. Zjazd został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Zakład Badań nad Jakością Życia GUMed i Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed. Prelegenci zaprezentowali najnowsze modele i standardy opieki psychospołecznej nad pacjentami z zaawansowaną chorobą oraz ich rodzinami, a także wyniki badań naukowych dotyczących dobrostanu psychicznego pacjentów chorych na nowotwory. Program obejmował również wykłady dotyczące opieki zorientowanej na pacjenta, planowania opieki u kresu życia, a także prezentację projektu wprowadzenia do polskiego prawa instytucji pełnomocnika medycznego. Ponadto, uczestnicy wzięli udział w warsztatach dotyczących profesjonalizmu w psychoonkologii oraz stresu potraumatycznego, a także przekonali się o tym, w jaki sposób poczucie humoru może pomóc w przezwyciężaniu stresu.

Podczas konferencji obradowało Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, które wybrało nowe władze na kolejną kadencję. Prezesem Zarządu Głównego została dr hab. Marzena Samardakiewicz.

Program Konferencji

Więcej zdjęć...

Czytaj całość
 

NOWY Zarząd Główny PTPO na lata 2016-2019

Prezes PTPO:
dr hab. Marzena Samardakiewicz

Zastępca Prezesa PTPO:
prof. Krystyna de Walden Gałuszko

Sekretarz PTPO:
dr hab. Wojciech Leppert

Skarbnik PTPO:
dr Justyna Janiszewska

Członkowie Zarządu PTPO.

mgr Iwona Nawara
dr Maria Rogiewicz
dr o. Filip Buczyński

 

Główna Komisja Rewizyjna PTPO:

1. Jadwiga Łuczak – Wawrzyniak
2. Bogusław Stelcer (Przewodniczący)
3. Joanna Zapała

 

Nowy Prezes PTPO: dr hab. Marzena Samardakiewicz 

Więcej zdjęć z Walnego Zebrania:

Czytaj całość
 
Warszawskie Centrum Psychoonkologii zaprasza rodziców i opiekunów małych dzieci (0-6 lat) na cykl warsztatów psychoedukacyjnych:

„Idzie rak nieborak , czyli jak rozmawiać z dziećmi kiedy rodzic ma raka”.

Celem 3 spotkań warsztatowych będzie omawianie codziennych trudności z jakimi borykają się rodzice (czyli Państwo) w sytuacji choroby. Zastanowimy się wspólnie w jaki sposób mówić dziecku o chorobie rodzica, jakie mogą być reakcje dziecka i jak możemy mu pomóc. Przyjrzymy się przekonaniom na temat nowotworu, które mogą wywoływać zakłopotanie, złość, wstyd a czasami strach. Wspólnie będziemy pracować nad odbudowaniem poczucia bezpieczeństwa u dzieci.
Czytaj całość
 

Czytaj całość
 

Praktyczny podręcznik Psychoonkologii dorosłych

red. Maria Rogiewicz, rok wydania: 2015 r.
Wydawca: Medycyna Praktyczna

W Polsce oficjalnie psychoonkologię wprowadzono do medycyny w 1992 roku, z chwilą powołania Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego – choć oczywiście już wcześniej wielu psychologów i lekarzy dostrzegało konieczność świadczenia pomocy psychologicznej chorym na raka i realnie – w zakresie swoich indywidualnych możliwości – ją świadczyło.

Początki psychoonkologii w Polsce po wspomnianym 1992 roku były jednak dość trudne. Psycholodzy w większości bali się tematu, nie byli bowiem przygotowani do zmierzenia się z problemem cierpienia, śmierci czy też z różnorodnością zachowań osób dotkniętych chorobą nowotworową. Z kolei lekarze w większości lekceważyli problem, zapewniając o docenianiu jego znaczenia jedynie werbalnie.

Stopniowo jednak, w miarę częstości powtarzania szkoleń, konferencji czy publikacji artykułów w czasopismach fachowych sytuacja ta zaczęła się zmieniać. Ogromny wpływ wywarły także inicjatywy „oddolne”, podejmowane przez stowarzyszenia pacjentów, blogi internetowe prowadzone przez chorych, poruszanie tej tematyki w środkach masowego przekazu czy zapraszanie celebrytów do udziału w społecznych akcjach.

Czytaj całość
 

 Praktyczny podręcznik psychoonkologii dzieci i nastolatków

red. Maria Rogiewicz, rok wydania: 2015 r.,
Wydawca: Medycyna Praktyczna 

Diagnoza onkologiczna jest momentem kryzysu dla osoby chorej i jej bliskich. U chorego pojawia się wiele nowych emocji i zachowań, które początkowo mogą być trudne do zrozumienia i zaakceptowania przez bliskie mu osoby i zespół diagnostyczno-leczący. Niekiedy sam chory nie jest w stanie zrozumieć tego, „co się z nim dzieje”. Chory i jego bliscy potrzebują wówczas pomocy i wsparcia, którego oczekują od towarzyszących im w chorobie i leczeniu pielęgniarek, lekarzy, psychologów i psychoonkologów.

To umiejętne, profesjonalne i empatyczne wsparcie jest szczególnie potrzebne w chorobie dziecka. Potrzebne jest zarówno samemu dziecku, jak i rodzicom oraz rodzeństwu.

Moim zamiarem było stworzenie książki traktującej o konkretnej pracy z pacjentem, począwszy od diagnozy, poprzez wszystkie etapy leczenia, remisję, do wyzdrowienia i dojście do etapu, kiedy choroba i leczenie stają się trudną przeszłością, lub – jeśli się nie powiedzie – do momentu zakończenia radykalnego leczenia przeciwnowotworowego i rozpoczęcia leczenia paliatywnego, kiedy mówimy o zbliżaniu się do kresu życia. Zależało mi, aby ta książka była pomocna lekarzom, pielęgniarkom, rodzinie, opiekunom w towarzyszeniu choremu dziecku na wszystkich etapach walki z chorobą.

Czytaj całość
 

Uwaga zadAnie specjalne dla członków PTPO

 

Przedstawiciele IPOS  (Jimmie Holland, MD IPOS Founding , Maggie Watson, PhD IPOS Past President, Luigi Grassi MD, IPOS Federation Chair) zwrócili się do członków Towarzystw Psychoonkolgicznych na świecie z prośbą o przysłanie kilku przepisów kulinarnych "komfortowych potraw" czyli takich któ®e lubimy szczególni, wprowadzają nas w dobry humor i pomagają w sytuacji stresu.

Na podstawie naszych propozycji chcą oni napisać "The IPOS CookBook of Comfort Foods Around the World". Jeśli ktoś ma jakiś pomysł proszę przesłać go do mnie najlepiej z uzasadnieniem swojego wyboru.

 

Proszę potraktować to jako miłą, ale i pożyteczną zabawę (akurat po świątecznych ucztach).

 

Pozdrawiam

Krystyna de Walden-Gałuszko

 
 

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dziękuje za przekazany przez Polskie Towarzystw Psychoonkologiczne (przy piśmie z dnia 26 listopada 2012 r.) wniosek o wpisanie do klasyfikacji zawodów i specjalności nowego zawodu „Psycholokolog".

 

Państwa wniosek był przedmiotem analizy Zespołu ekspertów przygotowujących projekt aktualizowanej klasyfikacji zawodów i specjalności.

Zawód „Psychoonkolog" - na wniosek ekspertów został wprowadzony do projektu klasyfikacji, pod pozycją 228909 - i usytuowany w grupie elementarnej 2289 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani.

Równocześnie uprzejmie informujemy, że obecnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace legislacyjne związane z nowelizacją rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z późn. zm.). Projekt nowego rozporządzenia, wraz z zaktualizowaną klasyfikacją jest obecnie przedmiotem konsultacji z resortami i partnerami społecznymi. Udostępniony jest również na stronie głównej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.praca.aov.pl w zakładce: Projektowane akty prawne. Planuje się, że rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

[Skan dokumentu]

 

 

Zapraszamy do obejrzenia wykładu dr MariuszA Wirgi
"Praktyczny, wszechstronny i wewnętrznie spójny program interwencji psychoonkologicznej - współczesna Terapia Simontonowska"

 

 

"Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024"

Informujemy, że przedstawiciel Polskiego Towarzystwa
Psychoonkologicznego uczestniczyli w pracach programu
"Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024", która w formie materiałów do konsultacji społecznych została umieszczona na stronie www.walkazrakiem.pl

W materiałach tych w części V. Jakość życia w trakcie i po leczeniu.

Sformułowano cel 28: przywrócenie pacjentom sprawności.

Działania w kierunku zrealizowania w/w celu 28.1 określono jako zapewnienie wsparcia psychologicznego w trakcie i po leczeniu - którego treść drukujemy poniżej.

Czytaj całość
 

Pogotowie psychoonkologiczne

Szanowni Państwo Psychologowie, Psychiatrzy, Psychoterapeuci ze wszystkich stron Polski.


W związku z licznymi pytaniami i dużym zainteresowaniem możliwością uzyskania pomocy psychologicznej ze strony osób z chorobą nowotworową lub ich rodzin zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie nam swoich namiarów (telefonu, adresu) do współpracy z nami. Chcielibyśmy stworzyć listę osób chętnych do pomocy w różnych częściach kraju.
Na załączonej mapce umieściliśmy miejscowości gdzie udzielają pomocy psychoonkologicznej osoby zgłaszające się do nas.

Aby uzyskać bezpośredni kontaktakt z psychoonkologiem, osoby potrzebujące pomocy prosimy o e-mail na adres galuszko@ptpo.org.pl.
Sprawdź także czy w twoim mieście istniej pomoc stacjonarna psychoonkologa realizowana przez Unicorn lub Akademię Walki z Rakiem.

 
Dziękuję i czekam.
Prof. Krystyna de Walden - Gałuszko
 

 

 

PSYCHOONKOLOG oficjalnie UJĘTY w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej 


Miło nam pinformować że w Załączniku nr 1 "Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej ." do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej  w punkcie 1. p.pkt. 3. został ujęty psychoonkolog jako członek personelu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

 

 

INTERNETOWA PLATFORMA WSPARCIA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

Telemedycyna obejmuje najnowszy sposób świadczenia usług medycznych na odległość, łącząc w sobie elementy medycyny, telekomunikacji i informatyki np. telekonsultacje, telediagnostyka, telerehabilitacja.

Telepsychiatria - czy porady przez Internet są skuteczne?
W badaniu Murphy i Parnass i wsp. (2009) pt. „Satysfakcja Klienta i porównanie wyników terapii on-line i twarzą w twarz”  autorzy nie stwierdzili istotnych różnic pomiędzy wynikami pacjentów uczestniczących w gabinetach on-line, a wynikami pacjentów leczonych w tradycyjny sposób . Z wywiadów psychiatrycznych wynika również, że telepsychiatria wydaje się być rzetelną formą porad/terapii dlatego też zarówno pacjenci jak i lekarze wyrażają wysoki poziom zadowolenia z telepsychiatrii (Fruech, 2000)  .

Internetowa Platforma Wsparcia Psychoonkologicznego (IPWP)
Jest innowacyjnym projektem realizowanym przez Zespół PsycheOn Sp. z o.o. w ramach przedsięwzięcia „Akademicki Inkubator Innowacyjności” prowadzony przez Wrocławski Medyczny Park Naukowo – Technologiczny (Data Techno Park), którego udziałowcem jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Z uwagi na brak w Polsce centralnego i odrębnego finansowania świadczeń psychoonkologicznych (NFZ refunduje tylko świadczenia ogólno psychologiczne, w stopniu niewystarczającym do potrzeb) projekt ma charakter komercyjny.

Czytaj całość
 

Psychoonkologia w praktyce klinicznej. 

 Książka jest podsumowaniem ponad dwudziestoletniej pracy autorki z pacjentami onkologicznymi w różnych stadiach choroby. Zawiera konkretne propozycje pomocy psychologicznej dla chorych i ich rodzin w różnych sytuacjach życiowych.
Omówiono w niej m.in.:
 ■ różnice w sposobie przeżywania choroby w zależności od wieku i etapu
    choroby;
 ■ wsparcie psychologiczne w uciążliwych dla pacjenta problemach,
    wynikających z terapii onkologicznej i jej skutków ubocznych;
 ■ pomoc psychologiczną dla chorych we wszystkich fazach choroby;
 ■ metody psychoterapeutyczne stosowane w pracy z chorymi i ich rodzinami;
 ■ pomoc rodzinom chorych, zwłaszcza osobom osieroconym;
 ■ łagodzenie stresu towarzyszącego pracownikom medycznym i zapobieganie
    zespołowi wypalenia;
 ■ problemy etyczno-prawne w psychoonkologii.

Publikacja będzie pomocna lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, onkolo¬gom, pielęgniarkom, psychologom, pracownikom hospicjów oraz studentom uczelni medycznych i wydziałów psychologicznych innych uczelni.

Więcej informacji i możliwość zakupu książki na stronie Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.

 
Autorka: Prof. Krystyna de Walden-Gauszko - wieloletni pracownik Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - jest prezesem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Zainicjowała utworzenie w 2005 roku Krajowej Szkoły Psychoonkologii.